Tổng quan Lớp học nhóm trực tiếp

Lớp học Ngày bắt đầu Thời gian bắt đầu
(Múi giờ EST/ Boston, Hoa Kỳ)
Thời lượng Số lớp học/Tuần Số phút Cấp độ Giá US$
Conversation & Listening
Group=Conversation & Listening: Daily Drop-In

21 Tháng 6 2021

1 Tháng 7 2021

13 Tháng 7 2021

21 Tháng 7 2021

08:56

15:01

09:03

09:04

2 Tuần 7 50 $ 10.00
Powered by IntelliBoard